PRIVAATSUSPOLIITIKAKäesolevast Privaatsuspoliitikas esitame Euroopa Liidu Andmekaitse üldmääruse Nr. 2016/679 (EL) (edaspidi – Määrus) alusel kohustusliku informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta, mida teostatakse, kui Te kasutate meie veebilehte.

Privaatsuspoliitikast leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid oma veebilehe kaudu kogume ja milleks neid kasutame. Austame Teie õigusi, mis Teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Seega leiate privaatsuspoliitikast informatsiooni ka selle kohta, kuidas oma õigusi teostada.

Tähtis on, et te loeksite privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi, sest selles esitatud tingimusi kohaldatakse iga kord, kui Te ostate meie veebikauplusest kaupu, külastate meie kodulehte või kasutate seda muul viisil. Palume lugeda regulaarselt selle dokumendi aktuaalset versiooni, kuna dokumendi sisu võib muutuda.

Alla 14 aastased isikud ei või esitada meie kodulehel mingeid oma isikuandmeid. Kui olete alla 14 aastane isik, peate enne oma isikuandmete esitamist saama oma vanemate või seaduslike hooldajate nõusoleku.

Privaatsuspoliitikas kasutatavad mõisted on mõistetavad nii, nagu neid on kirjeldatud Määruses.

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Alo ET OÜ, Aadress: Tehnika 55, Tallinn, Telefon: +372 6006699, E-post: info@kyocera.ee, veebileht: www.kyocera.ee

 

Kontaktivormidest kogutud informatsioon

Töötleme ja säilitame informatsiooni, mida jagate meiega vabatahtlikult meie veebilehe kaudu. Näiteks, kui täidate meie veebilehel mõne kontaktivormi. Kontaktivormide kaudu kogutud isikuandmeid (nimi, e-posti aadress ja telefoninumber) töötleme eesmärgiga vastata Teie esitatud päringule. Eeltoodud isikuandmete töötlemise toimingu puhul on õiguslikuks aluseks olenevalt olukorrast, kas andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine, või vastutava töötleja õigustatud huvi. Õigustatud huviks on siinkohal vastutava töötleja huvi vastata andmesubjekti päringutele.

Kui soovite meilt tooteid osta, küsime tellimuse täitmiseks ja müügi ette valmistamiseks Teie nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Kui tellite meilt kauba kohale veo, või seadmete paigalduse või seadmete hooldustöö, siis töötleme lisaks eespool nimetatud isikuandmetele ka Teie aadressi. Õiguslik alus taoliseks andmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Peale seda, kui oleme Teie päringule vastanud ja/või tellimuse täitnud, võime alles hoida Teie isikuandmeid, et hõlbustada Teiega edaspidist suhtlemist. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et tagada kiire kommunikatsioon oma klientidega ja teiste inimestega, kes on näidanud üles huvi meie ettevõtte ja selle toodete vastu.

 

Veebilehe sirvimise statistika

Kogume statistikat selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Taoline statistika on vajalik selleks, et saaksime parandada oma veebilehe kasutajakogemust.

Veebilehe külastajate kohta salvestatakse muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus, külastatud lehed ning külastaja asukoht. Külastajate kohta kogutud andmeid kasutame vaid anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.

Veebilehe külastajate kohta kogutud informatsiooni analüüsimiseks kasutame tööriista Google Analytics. Google Analytics genereerib kasutajate arvutitesse salvestatud küpsiste abil statistilist teavet. Nende privaatsuspoliitika on saadaval aadressil http://www.google.com/privacypolicy.html.

 

Küpsised

Sarnaselt teistele veebilehtedele, kasutame ka meie oma veebilehel küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või seadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada teie tegevusi ja eelistusi, et Te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele.

Kasutame küpsiseid eelkõige veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks, aga ka Teile reklaamide suunamiseks, mida näete Facebookis, Instagramis ja/või Google’is.

Teil on võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma arvutisse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie arvutisse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb Teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siiski, kui keelate või piirate küpsiste salvestumist oma arvutisse, ei pruugi teatud funktsionaalsused töötada.

Kasutame oma veebilehel järgmiseid küpsiseid:

Google Analytics küpsised – kasutame taolisi küpsiseid oma veebilehe liikluse analüüsimiseks. Peamiselt kasutame Google Analytics küpsiseid, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista oma veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.

Lisaks kasutame Facebooki ja Google küpsiseid, mis võimaldavad meil suunata teile reklaame, mida näete Facebookis, Instagramis ja/või Google’is, ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.

 

Kellega võime jagada teie isikuandmeid?

Me ei jaga, rendi, müü ega avalikusta mingil muul viisil isikuandmeid, mida kogume oma veebilehe kaudu, välja arvatud järgmistel juhtudel:

          Me võime avalikustada informatsiooni, mida oleme koguned Teie kohta, oma lepingulistele teenusepakkujatele, kui taoline avalikustamine võimaldab neil osapooltel meile teostada ärilist, professionaalset või tehnilist tuge. Näiteks selline tegevus võib aset leida garantiijuhtumite käsitlemisel.

          Samuti võime avalikustada kolmandate osapooltega anonüümset informatsiooni, mida oma veebilehe kaudu kogume. Näiteks võime avalikustada oma veebilehe külastajate arvu või muud statistilist informatsiooni.

 Millised on isikuandmete kaitse põhimõtted, mida me järgime?

 

Teie poolt esitatud, samuti teistest allikatest saadud Teie isikuandmete kogumisel ja kasutamisel peetakse kinni järgmistest põhimõtetest:

            Teie isikuandmeid töödeldakse seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte):

            Teie isikuandmeid kogutakse vaid kindlaksmääratud, selgesti piiritletud ning seaduslikel eesmärkidel ja ei töödelda edaspidi nende eesmärkidega kokku sobimatul viisil (eesmärgi piiramise põhimõte);

            Teie isikuandmed on adekvaatsed, sobivad ja vaid sellised, mida vajatakse nende eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks neid töödeldakse, (andmete koguse vähendamise põhimõte):

            töödeldavad isikuandmed on täpsed ja vajaduse korral uuendatavad (täpsuse põhimõte);

            Teie isikuandmeid säilitatakse sellise kujul, et isikusamasust võiks tuvastada mitte kauem kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks Teie andmeid töödeldakse (säilitamisaja piiramise põhimõte);

            Teie isikuandmeid töödeldakse sellisel viisil, et kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid oleks tagatud isikuandmete asjakohane turvalisus, sealhulgas kaitse autoriseerimata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävitamise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

 

Andmesubjekti õiguste realiseerimine

 

Informeerime, et Teil on järgmised andmesubjekti õigused: õigus tutvuda oma isikuandmetega ja kuidas neid töödeldakse; õigus nõuda andmete parandamist või lähtudes isikuandmete töötlemise eesmärgist, täiendada puudulikke isikuandmeid; õigus paluda oma isikuandmete kustutamist või oma töötlemistoimingute peatamist (välja arvatud säilitamine); õigus paluda isikuandmete töötlemise piiramist; õigus andmeid üle kanda; õigus esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile; õigus nõusolek tagasi võtta ja mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega.

Teie kui andmesubjekti õiguste realiseerimiseks on tarvis tuvastada Teie isikusamasus. Teie isikusamasust tuvastamata ei ole võimalik veenduda, kas pöörduja on tegelikult see isik, kelle andmeid töödeldakse, seetõttu ei saa realiseerida Teie õigusi.

Teilt saadud õiguste realiseerimise palve läbivaatamisest võidakse keelduda või selle eest võidakse küsida vastavat tasu, kui palve oleks ilmselgelt põhjendamatu või liigne, samuti teistel, seadustes sätestatud juhtudel.

Kui olete veendunud, et Teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust e-posti  aadressi  info@kyocera.ee kaudu. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub Teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (AKI).